ប្រទេសទាំង19 ដែលអាមេរិកជំពាក់បំណុលច្រើនជាងគេបំផុត

January 12, 2017 03:35 PM 1981

យើងបានដឹងមកហើយថា អាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយ ចំណែកឯអត្រានៃកាកំម្ចីប្រាក់ពីបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗក៏មានច្រើនណាស់ដែរ  ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសទាំង ១៩នៅជុំវិញពិភពលោកដែរអាមេរិកមានជំពាក់បំណុលច្រើនជាងគេ…

19. Bermuda — $65.9 billion
18. Russia — $74 billion
17. Canada — $81.4 billion 
16. South Korea — $86.7 billion
15. Germany — $93.5 billion
14. Saudi Arabia — $96.7 billion
13. Singapore — $99.1 billion 
12. Belgium — $116.9 billion
11. India — $123 billion
10. Hong Kong — $186.3 billion
9. Taiwan — $188.6 billion
8. United Kingdom
7. Luxembourg — $216 billion
6. Switzerland — $235.2 billion
5. Brazil — $254.7 billion
4. Cayman Islands — $262 billion
3. Ireland — $271 billion
2. Mainland China — $1.115.7 trillion
1. Japan — $1.137 trillion

ដោយ៖ Thai

My Lekha

ព័ត៌មាន​តាមប្រតិទិន
ព័ត៌មានថ្មីៗ